Reklamační řád při nákupu v elektronickém obchodě

1. Obecná ustanovení a definice

a. Tento reklamační řád byl zpracován dle Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") av souladu se zákonem 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

b. "Prodávající" je obchodní společnost Mobilonline, sro, Železniční ulice 24, 984 01 Lučenec, IČO 44547722, zapsaná v obchodním rejstříku č. 15812 / S okresní soud Banská Bystrica, "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

2. Poučení o právu zákazníka odstoupit od smlouvy. Platí pouze při nákupu v eshopu www.muggo.cz a www.pouzdronamobil.cz

- Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č.. 108/2000 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v kamenném obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího odstoupit od smlouvy na zboží, který je určen speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

- Zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně, na adrese uvedené v kontaktech na stránce shopu. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, číslo účtu kam odeslat vrácenou částku ceny. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je třeba doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. v originálním obalu. Zboží je nutné posílat doporučeně (plus možnost - formou pojištěné zásilky) nakolik prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy.(Doporučeně neznamená na dobírku).

- V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které nejeví známky používání, nachází se v originálním původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v ve faktuře nebo je část ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

- Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy, kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň byl vadný. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

- Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující udělal návrhu na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během níž kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetových stránkách nebo napsal a odeslal mail s objednávkou zboží v trvání 30 minut.

- Pokud zboží plně odpovídal deklarovaným kvalitativním požadavkům a nebyl vadný, zákazník vrátí zboží na své náklady.

- Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí.

3. Reklamační podmínky

- Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží a Občanským zákoníkem.

- Mobilonline sro odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytují po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců. Při použitých věcech je záruční doba 12 měsíců. Mobilonline, sro neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

- Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplné.Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení - ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace tohoto druhu již není možné uznat.

- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.

- Záruka se automatický ruší v případě, že ze zboží byla odstraněna záruční plomba. Případně je poškozená neautorizovaným zásahem. Plomba slouží k identifikaci zboží, že byl skutečně zakoupen u nás.

- Záruční opravy jsou prováděny servisními středisky uvedenými na webové stránce www.mobilonline.sk, za podmínek stanovených výrobcem. Záruční servisy poskytují zákazníkům odvoz reklamovaného telefonu ZDARMA do servisu a stejně i jeho dovoz. Využívejte přednostně tuto možnost. Rádi Vás o záručním servisu budeme informovat.

Kupující si může právo na opravu uplatnit i osobně nebo poštou na adrese: Mobilonline, sro, Železniční 24, Lučenec

- Při uplatňování reklamace je třeba vyplnit průvodní dopis s popisem závady a poslat ho spolu se zbožím.Formulář najdete na naší stránce.

- Při uplatnění práva na opravu doručí zákazník reklamované zboží včetně kopie dodacího listu a faktury (případně jinou formu daňového dokladu) a záruční list. Při uplatnění jiných práv vyplývajících z odpovědnosti společnosti Mobilonline, sro za vady (tj. práva na výměnu věci, práva na odstoupení od kupní smlouvy a práva na přiměřenou slevu), zákazník doručí reklamované zboží včetně kopie dodacího listu, faktury (případně jinou formu daňového dokladu) a záruční list po předchozí dohodě se společností Mobilonline, sro (kontakty jsou uvedeny na webové stránce). Reklamace je nutné adresovat na Mobilonline, sro, Železniční 24, Lučenec

- Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen v případě zboží vykazujícího vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího zaniká i neoznámením zjevných vad při převzetí zboží.

- Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec služeb zákazníkům nebo záruční servis je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový. Mobilonline, sro je povinen, pokud reklamaci neuzná do 3 pracovních dnů, zaslat výrobek na vlastní náklady na odborné posouzení (§ 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele). Tuto povinnost má i záruční servis (§ 18 odst. 8 Zákona o ochraně spotřebitele).

- Společnost Mobilonline, sro neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli ...), zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem) , nebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.

- Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace (§ 18 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele). Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace, resp. dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace zpravidla odeslán kupujícímu spolu s reklamovaným zbožím nebo sms zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace s písemným potvrzením o jejím odeslání.

- Pokud Mobilonline, sro při koupi zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na zákazníkovi, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto Mobilonline, sro nezodpovídá za jeho případné vady.

4. Vyřízení reklamace

- Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

- Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

- Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

- Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

- Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po jejím alespoň dvou předchozích opravách.

- Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro větší počet vad věc řádně užívat. Za větší počet vad se považují současně nejméně čtyři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.

- Pokud prodávající reklamaci nevyřídí do 30 dnů, má kupující stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, tj. právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

- Pokud jde o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

- Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.

 
 

Telefonické objednávání

 

V pracovné dni
od 8:00 do 15:00
Tel.: +421 911 894 618


 
 
 

 

Reklamace

 

Tel.: +421 940 600 100

E-mail: reklamacie@mobilonline.sk


 
 
 

 

 

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 


Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


Přihlášení
 


Doprava a platba

Možnosti a ceny dopravy

Setkáme se na Facebooku!